- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Egzaminowanie Przed egzaminem

Przed egzaminem

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU

W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO (WORD) W TORUNIU


I. Czas pracy WORD w Toruniu i w Oddziale Terenowym w Grudziądzu 

Biuro Obsługi Klienta (BOK) w Toruniu pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.30, a w Grudziądzu od godz. 7.00 do 16.00, a w soboty robocze od godz. 7.00 do 15.00 (terminy sobót roboczych podane są na stronie: www.word.torun.pl).

Egzaminy rozpoczynają się od godz. 7.00 i trwają do czasu przeegzaminowania ostatniej zapisanej na dany dzień osoby.

II. Podstawowe zasady porządkowe

1. Osoby przystępujące do egzaminu teoretycznego zgłaszają się na określoną godzinę przed salą egzaminacyjną.

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

a) posiadanie przez osobę egzaminowaną ważnego dokumentu potwierdzającego jej tożsamość w postaci: - dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, karty pobytu, paszportu, tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, zgody na pobyt tolerowany, dokumentu mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), przez okazanie egzaminatorowi tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowanego na dzień egzaminu;

b) posiadanie przez osobę egzaminowaną odpowiedniej sprawności psychicznej i fizycznej, a w szczególności nieznajdowanie się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

3. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu egzaminu należy, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu państwowego poinformować, w formie pisemnej (dopuszczalna forma elektroniczna - e-mail), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego o niestawieniu się na egzamin w wyznaczonym terminie. W przeciwnym razie opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

4. Na terenie WORD obowiązuje zakaz ruchu pojazdów z wyjątkiem:

a) pojazdów egzaminacyjnych,

b) pojazdów posiadających upoważnienie dyrektora.

5. Na terenie placu manewrowego WORD obowiązuje zakaz ruchu pieszych z wyjątkiem osób upoważnionych.

6. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na wywołanie przez egzaminatora i zgłaszają się wraz z ważnym dokumentem tożsamości przed wskazanym pojazdem egzaminacyjnym.

7. Osoby zgłaszające się na egzamin obowiązane są posiadać wymagane orzeczeniem lekarskim okulary lub szkła kontaktowe.

8. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie kategorii AM, A1, A2 lub A odpowiedniego stroju ochronnego.

9. Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego może złożyć skargę na jego przebieg za pośrednictwem dyrektora ośrodka do właściwego organu nadzoru (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) w ciągu 14 dni od daty egzaminu. Skargi i wnioski w formie pisemnej przyjmowane są codziennie w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 w sekretariacie WORD (ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń).

10. Umieszczanie na terenie WORD reklam i ogłoszeń oraz prowadzenie działalności reklamowej i handlowej wymaga zgody dyrektora WORD.

III. Czas rozpoczęcia egzaminów określony na stronie 1:

1. Osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną bądź część praktyczną egzaminu państwowego o wyznaczonej godzinie wskazanej na zaświadczeniu, uwzględniając możliwość wcześniejszego lub późniejszego jego rozpoczęcia, jednak nie więcej niż 15 minut.

IV. Instrukcja obowiązuje w WORD w Toruniu i Oddziale Terenowym w Grudziądzu.

Podstawa prawna: Ustawa z 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 24 listopada 2023r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2023r., poz.2659).

V. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu powołał Inspektora ochrony danych osobowych.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z życzeniami powodzenia na egzaminie

DYREKTOR WORD TORUŃ