- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home

Egzamin praktyczny kat. B - Wynik egzaminu

Spis treści
Egzamin praktyczny kat. B
Pojazd egzaminacyjny
Plac manewrowy - zadania
Plac manewrowy - parametry
Ruch miejski - zadania
Ruch miejski - czas trwania egzaminu
Wynik egzaminu
Ruch miejski - przerwania egzaminu
Opłata egzaminacyjna
Wszystkie strony

Osoba egzaminowana uzyskuje:
1) Pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania na placu manewrowym  oraz w ruchu drogowym
2) Negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego jeżeli :
  a) Dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
  b) Zachodzą okoliczności przerwania egzaminu przez egzaminatora z powodu zaistnienia przesłanek  określonych w Art. 52 ust.2 ustawy (Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego) w szczególności określone w tabeli nr 1 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 995