- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowgo w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu

 

Data publikacji strony internetowej: 08.2008 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.03.2021 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronach derwisu są niedostępne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych źródeł,
- ich wytworzenie odbywało się w podmiotach zewnętrznych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. prezentacje, pliki tekstowe i filmy od instytucji współpracujących z WORD w Toruniu),
- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej organizacji,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- niektóre filmy zamieszczone na Serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-02

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Rafał Oleradzki, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 653 82 57. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie

informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

 
Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu ul. Polna 109/111

 • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, usytuowane przed wejściem na teren budynku,
 • na parterze budynku toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wejście główne znajduje się na parterze, drzwi automatyczne, otwierane na fotokomórkę,
 • brak urządzenie dźwigowego uniemożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku , istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu Odział Terenowy w Grudziądzu ul. Waryńskiego 4

 • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne na parkingu wewnętrznym,
 • dostęp do budynku zapewnia podjazd wyposażony w obustronne poręcze gwarantujące bezpieczne użytkowanie, usytuowany przy wejściu głównym,
 • na parterze budynku toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • urządzenie dźwigowe umożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku.
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku;